• تاریخچه جام زرین|گالری جام زرین

    :

گالري جام زرين در سال 1388 با هدف سرويس دهي در زمينه محصولات تزييني تاسيس گرديد.
 اين گالري با تكيه بر تجربيات، دانش و سوابق ارزنده موسسين خود در اين زمينه، ارائه خدمات مطلوب و متناسب با نياز مشتريان را سر لوحه فعاليت هاي خود قرار داده است.
ويژگي ممتاز و درخشان گالري جام زرين كه آن را با فاصله بسيار زياد، از ساير رقبا متمايز ميكند، امكان تعويض يا باز پس دادن محصولات و كارهاي ارائه شده ميباشد كه نشانگر اطميناني است كه جام زرين به كيفيت و ارزش محصولات خويش دارد.